Zgodnie z zaleceniami i regulacją prawną dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jaworze przygotowało Kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny publicznej i niepublicznej w szkołach i placówkach (Dz. U. z 2018r. poz. 2140) Par. 2. Ust – Dyrektorzy szkół i placówek, w terminie do 1 marca 2019 roku, zobowiązani zostali do zapewnienia pracownikom nie będącym nauczycielami, szkolenia w zakresie udzielenia pierwszej pomocy.
 
Celem kursubędzie zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności dotyczących udzielania pierwszej pomocy w przypadku nagłego zdarzenia: wypadku lub zachorowania. Wykorzystania dostępnych środków medycznych i sprzętu ratującego życie. Zachowania szczególnej ostrożności z uwzględnieniem bezpieczeństwa własnego i uczestników zdarzenia.
 
Uczestnik po zrealizowaniu zajęć będzie potrafił ocenić stan poszkodowanego/chorego. Udzielić  zgodnie z algorytmem postępowania pomocy adekwatnej do oceny stanu poszkodowanego. Wykorzystać dostępne środki medyczne oraz skorzystać z dostępnego sprzętu ratującego życie. Zachować zasady bezpieczeństwa własnego i poszkodowane, a także prawidłowo wezwać służby ratunkowe. Szkolenie prowadzone będzie przez wykwalifikowaną kadrę, posiadającą wieloletnie doświadczenie.  
 
Adresaci kursu: w szczególności pracownicy szkół i placówek oświatowych, grupy zorganizowane, osoby zainteresowane.
Więcej informacji i zapisy pod nr tel. 768703114 lub bezpośrednio w CKU w Jaworze