Opiekun w domu pomocy społecznej to osoba, która stymuluje rozwój i aktywizuje osoby przebywające w domu pomocy społecznej oraz wykorzystuje w tym celu różnorodne metody i narzędzia rehabilitacji lub terapii. Towarzyszy i udziela pomocy podopiecznemu domu pomocy społecznej w zaspokajaniu potrzeb i wykonywaniu różnych czynności z zakresu samoobsługi, higieny osobistej. Organizuje podopiecznym czas wolny. Ranga zawodu związana jest ze szczególnymi zadaniami, jakie należą do Opiekuna w domu pomocy społecznej . Są to między innymi:

 • pomoc i towarzyszenie człowiekowi w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej (mycie, kąpanie, ubieranie, czesanie, golenie,
 • pomoc w słaniu łóżka, zmiana bielizny pościelowej,
 • udział w czynnościach rehabilitacyjnych lub aktywizujących zleconych przez lekarza bądź terapeutę)
 • pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie i higienę osobistą osób chorych i niesamodzielnych
 • aktywizowanie podopiecznego do zwiększania jego samodzielności życiowej
 • doradzanie w zakresie planowania wydatków lub sposobu
 • spędzania wolnego czasu mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania wolnego czasu,
 • rozwijanie jego zainteresowań udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia podopiecznego
 • aktywne uczestniczenie w procesie rehabilitacji i aktywizacji podopiecznego oraz wykonywanie określonych zadań pod nadzorem lub na zlecenie lekarza bądź terapeuty
 • kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych w najbliższym otoczeniu podopiecznego udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych, kryzysowych

Cykl kształcenia:

Kształcenie w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej realizowane jest w systemie dwuletnim. Podbudowę programową stanowi ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej. W cyklu kształcenia dziennym słuchacze zdobywają wiedzę teoretyczną i umiejętności w ramach przedmiotów: Podstawy działaności gospodarczej i ochrony zdrowia, Edukacja zdrowotna, Język niemiecki zawodowy, Język migowy, Podstawy psychologii, pedagogiki, socjologii i etyki, Pedagogika specjalna, Metodyka pracy socjalnej, Opieka w stanach zagrożenia zdrowia, Technologia informacyjna, Wybrane zagadnienia z rehabilitacji, Pracownia zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych, Pracownia arteterapii i organizacji czasu wolnego, Zajęcia praktyczne, Praktyka zawodowa.

Warunki przyjęcia - wymagane dokumenty:

 • podanie , kwestionariusz dla słuchacza do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej
 • 3 zdjęcia (opisane na odwrocie)
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie