Opiekunka dziecięca to osoba, która posiada pełną, nowoczesną wiedzę niezbędną do rozumienia problemów rozwojowych dziecka oraz wiedzę i umiejętności z zakresu stosowania różnych metod pracy z małymi dziećmi. Przygotowanie do pracy z dzieckiem przewlekle chorym, niepełnosprawnym, opóźnionym w rozwoju.

Cykl kształcenia:

Kształcenie w zawodzie opiekunka dziecięca realizowane jest w systemie dwuletnim wieczorowym 3 dni w tygodniu. Podbudowę programową stanowi ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej. W czasie toku kształcenia, w systemie dziennym, słuchacze zdobywają wiedzę teoretyczną i umiejętności w ramach przedmiotów: Wychowanie fizyczn, Edukacja zdrowotna, Język niemiecki zawodowy, Podstawy psychologii, pedagogiki, socjologii i etyki, Pielęgnowanie dziecka zdrowego, Pielęgnowanie dziecka chorego i niepełnosprawnego, Literatura dziecięca, Technologia informacyjna, Pracownia pielęgnacji dziecka, Wychowanie i edukowanie dziecka, Wychowanie techniczno-plastyczne, Zajęcia praktyczne, Praktyka zawodowa.

Dyplom opiekunki dziecięcej daje możliwość zatrudnienia w: 

 • żłobkach,
 • przedszkolach,
 • domach małego dziecka,
 • sanatoriach,
 • dziecięcych oddziałach szpitalnych,
 • placówkach opiekuńczo- wychowawczych,
 • w środowisku domowym dziecka (profesjonalna opiekunka dziecięca),
 • w charakterze au-pair w krajach UE,
 • rodzinne domy dziecka, interwencyjne placówki opiekuńcze
 • sprawdź na : http://www.zus.pl/

Warunki przyjęcia - wymagane dokumenty:

 •  podanie, kwestionariusz dla słuchacza do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej
 •  3 zdjęcia (opisane na odwrocie)
 •  świadectwo ukończenia szkoły średniej
 •  zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie

Miejsce nauki: Dolnośląski Zespół Szkół w Jaworze, Dolny Śląsk