• Logo BIP
  • Logo BIP
  • Logo Dolny Śląsk

Terapeuta zajęciowy  wspomaga i aktywizuje osoby chore i niepełnosprawne poprzez zastosowanie różnych metod, form oraz technik terapii zajęciowej w procesie kompleksowej rehabilitacji. Podejmowane przez niego działania mają na celu poprawę funkcjonowania bio – psycho – społecznego pacjenta. Terapeuta zajęciowy planuje indywidualny i grupowy program terapii dostosowany do stanu zdrowia, potrzeb, zainteresowań i możliwości podopiecznego. Powinien posiadać uzdolnienia artystyczne i manualne. Powinna go cechować odpowiedzialność za bezpieczeństwo podopiecznych, komunikatywność, spostrzegawczość, wrażliwość i cierpliwość. Posiada on wiedzę na temat metod organizowania czasu wolnego osobom chorym i z różnym stopniem niepełnosprawności.

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie:

  • nawiązywania i podtrzymywania kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym przez terapeutę zajęciowego;
  • rozpoznawania i diagnozowania potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego przez terapeutę zajęciowego;
  • planowania indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego;
  • dokumentowania, monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego.
Cykl kształcenia:
Nauka trwa: 2 lata-4 semestry
Zajęcia mogą być prowadzone są w systemie: dziennym, wieczorowym 5 dni w tygodniu
 
Słuchacze zdobywają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w ramach przedmiotów:
  • Podstawy przedsiębiorczości
  • Podstawy opieki i ochrony zdrowia
  • Język niemiecki zawodowy
  • Podstawy psychologii, socjologii i etyki
  • Anatomia i fizjologia
  • Język migowy
  • Podstawy kinezyterapii
  • Podstawy terapii zajęciowej
  • Pracownia terapii zajęciowej
  • Zajęcia praktyczne - prowadzenie terapii zajęciowej
  • Technologia informacyjna
  • Praktyka zawodowa
W trakcie nauki organizowane są dodatkowe certyfikowane kursy:
po zdaniu egzaminów zawodowych, zdobędziesz dyplom w zawodzie Terapeuta zajęciowy potwierdzony europejskim certyfikatem Europass
 
nasi absolwenci wykorzystują zdobytą wiedzę i umiejętności pracując m.in. w:
  • placówkach rehabilitacji,
  • szpitalach,
  • sanatoriach,
  • domach dziennego pobytu,
  • domach pomocy społecznej,
  • warsztatach terapii zajęciowej,
  • klubach seniora,
  • innych placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej.