Technik informatyk potwierdzając kwalifikacje wchodzące w skład tego zawodu, uzyskuje wiedzę i umiejętności właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie:

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, w zakresie tej kwalifikacji  planuje konfiguracje, dobiera podzespoły i montuje z nich komputery. Nadzoruje organizacją pracy podczas montażu. Przygotowuje do   pracy systemy komputerowe z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym. Przygotowuje i konfiguruje urządzenia peryferyjne. Doradza klientowi w zakresie konfiguracji i modernizacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych. Odpowiada za konserwacje urządzeń techniki komputerowej w czasie ich okresu użytkowania. Zabezpiecza, rekonfiguruje i utrzymuje w optymalnej wydajności systemy operacyjne. Wykonuje zadania serwisowe polegające na diagnozowaniu i usuwaniu usterek komputera osobistego, urządzeń peryferyjnych i systemu operacyjnego. Monitoruje pracę systemów komputerowych. Wycenia i kosztorysuje konfiguracje systemów komputerowych oraz ich konserwacje i naprawy. Dba o aspekty ekologiczne na stanowisku pracy (recycling) oraz o bezpieczeństwo i higienę pracy. Potrafi zorganizować i prowadzić sklep komputerowy, serwis czy hurtownię komputerową.

E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami, w zakresie tej kwalifikacji  wykonuje projekt okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej. Dobiera urządzenia sieciowe, komputery, medium transmisyjne oraz oprogramowanie systemowe i narzędziowe do pracy w sieci lokalnej. Montuje elementy lokalnej sieci komputerowej według projektu. Instaluje i konfiguruje urządzenia sieciowe i sieciowe systemy operacyjne. Odpowiada za właściwe działanie lokalnej sieci komputerowej. Projektuje i wykonuje modernizację lokalnej sieci komputerowej. Administruje zasobami i użytkownikami lokalnej sieci komputerowej. Podłącza sieć lokalną do Internetu i zabezpiecza przepływ danych w sieci. Nadzoruje politykę bezpieczeństwa danych osobowych w postaci elektronicznej. Diagnozuje i naprawia awarie występujące w lokalnej sieci komputerowej. Organizuje pracę podczas montażu sieci i jej naprawy przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Nadzoruje procesami projektowania, montażu i naprawy lokalnej sieci komputerowej. Jest przygotowany do prowadzenia działalności usługowej dotyczącej lokalnej sieci komputerowej.

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami, projektuje i wykonuje strony internetowe, sklepy internetowe i systemy zarządzania treścią. Buduje dynamiczne witryny wykorzystujące internetowe bazy danych i usługi zdalnych serwerów. Tworzy aplikacje, skrypty i aplety wykonywane po stronie klienta oraz serwera. Administruje aplikacjami i witrynami internetowymi. Projektuje i tworzy bazy danych. Doradza klientowi w oprawie graficznej i strukturze budowanej strony. Tworzy i obrabia grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby stron internetowych. Zabezpiecza strony internetowe oraz bazy danych. Monitoruje i testuje witryny i aplikacje internetowe. Konfiguruje i naprawia lokalne i internetowe bazy danych. Nadzoruje prace projektowe i wykonawcze dotyczące aplikacji internetowych i baz danych. Prowadzi działalność gospodarczą usługową w zakresie baz danych i aplikacji internetowych.

Cykl kształcenia:

Na kierunku technik informatyk realizowany jest program w systemie dwuletnim  na bazie szkoły ponadgimnazjalnej. W czasie cyklu kształcenia w systemie dziennym lub zaocznym, słuchacze zdobywają wiedzę teoretyczną i umiejętności w ramach przedmiotów:

 • Systemy operacyjne
 • Urządzenia techniki komputerowej
 • Sieci komputerowe
 • Witryny i aplikacje internetowe
 • Systemy baz danych
 • Działalność gospodarcza w branży informatycznej
 • Język obcy zawodowy angielski
 • Montaż i eksploatacja urządzeń techniki komputerowej
 • Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi
 • Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych
 • Administracja bazami danych
 • Programowanie aplikacji internetowych
 • Praktyka zawodowa
Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (E.12.) odbywa się pod koniec II semestru.
Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (E.13.) odbywa się pod koniec III semestru.
Egzamin potwierdzającytrzecię (E.14.) odbywa się pod koniec IV semestru.

Warunki przyjęcia - wymagane dokumenty:

 • podanie, kwestionariusz dla słuchacza do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły
 • 2 zdjęcia ( opisane na odwrocie )
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej(w przypadku szkoły policealnej)
 • zaświadczenie lekarskie