Technik ochrony fizycznej osób i mienia wykonuje zadania ochrony w ramach wewnętrznej służby ochrony lub na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia. Absolwent w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia ma możliwość ubiegania się o wydanie przez właściwą Komendę Wojewódzką Policji licencji pracownika ochrony fizycznej I lub II stopnia. Podstawowy zakres działań pracownika obejmuje ochronę osób w celu zapewnienia bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej oraz ochronę mienia w celu zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałanie powstawaniu szkody wynikającej z tych działań, jak również nie dopuszczenie do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony. Pracownik ochrony fizycznej osób i mienia znajduje również zatrudnienie podczas zapewniania bezpieczeństwa na imprezach masowych.

Cykl kształcenia:

Na kierunku technik ochrony fizycznej osób i mienia realizowany jest w systemie dwuletnim  na bazie szkoły ponadgimnazjalnej. W czasie cyklu kształcenia w systemie dziennym lub zaocznym, słuchacze zdobywają wiedzę teoretyczną i umiejętności w ramach przedmiotów:

 • Podstawy prawa w ochronie osób i mienia
 • język niemiecki zawodowy
 • BHP z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Podstawy ekonomii w ochronie osób i mienia
 • Ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń
 • Zabezpieczenie imprez masowych
 • Ochrona osób
 • Konwojowanie
 • Wyszkolenie strzeleckie
 • Techniki interwencyjne i samoobrona
 • zajęcia praktyczne
 • praktyka zawodowa

Warunki przyjęcia - wymagane dokumenty:

 • podanie, kwestionariusz dla słuchacza do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły
 • 3 zdjęcia ( opisane na odwrocie )
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie