• Logo BIP
 • Logo BIP
 • Logo Dolny Śląsk
 
Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 na kierunek pszczelarz zakończona !!!!
 
Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 trwa na pozostałe kierunki trwa !!!!
 
 
Nauka jest bezpłatna
Planowany nabór - Rekrutacja na I semestr Roku Szkolnego 2022/2023
Rozpoczynamy 16 maja 2022 roku
I etap rekrutacji do 20 czerwca 2022 roku do godz. 15.00
Zasady rekrutacji do Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Jaworze określa Regulamin Rekrutacji do Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Jaworze 
 
Procedura zapisu on-line do Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Jaworze na okres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - pobierz
 
zadania rekrutacyjne do klas pierwszych na następujące kierunki: 
 

Typ

szkoły

Forma kształcenia

Zawód

Liczba oddziałów

Czas trwania

nauki

Liczba uczniów,

słuchaczy

 

Szkoła Policealna  Służb Społecznych i Medycznych  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stacjonarna

 

 

 

 

 

 

1. Opiekun medyczny

 

1

 

1,5

 

24

2.  Technik masażysta

 

1

 

2

 

 

 

24

 

3.  Terapeuta zajęciowy

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

24

4.  Opiekunka dziecięca

 

1

 

2

 

24

 

zaoczna

1. Opiekun w domu pomocy   społecznej.

 

1

 

 

 

2

 

 

 

24

2. Technik usług kosmetycznych

 

1

 

2

 

24

3. Florysta

 

1

 

1

 

24

4. Opiekunka dziecięca

 

1

 

2

 

24

 

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego

 

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy

 

1. Pszczelarz

   (kwalifikacja ROL.03)

 

 

1

 

 

520 godz.

(1,5 roku)

 

 

20

 

2. Florysta

(kwalifikacja ORG.01)

 

1

 

429godz.

(1,5 roku)

 

20

 

3.  Technik usług   
    kosmetycznych

(kwalifikacja FRK.04)

 

1

 

874 godz.

(2 lata)

 

20

 

4.  Koszykarz- plecionkarz

    (kwalifikacja DRM.01)

 

 

1

 

 

604godz.

(2 lata)

 

 

20

 

5.  Krawiec

    (kwalifikacja MOD.03)

 

1

 

494 godz.

(1,5 roku)

 

20

 

6.  Technik przemysłu mody  (kwalifikacja MOD.11)

 

1

 

384 godz.

(1 rok)

 

20

 
 
Ogłoszenie wyników: Lista kandydatów przyjętych na określony kierunek kształcenia zostanie umieszczona w siedzibie szkoły.
Informacja o wolnych miejscach również zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej:http://zespolszkoljawor.pl/
 
Szkoła prowadzona jest przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego, jest  bezpłatną szkołą dla dorosłych.  

Etap I postępowania rekrutacyjnego

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole na określonym kierunku kształcenia na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:
a)  wielodzietność rodziny kandydata – potwierdzona złożeniem oświadczenia kandydata,
b)  niepełnosprawność kandydata
c) niepełnosprawność dziecka kandydata
d)  niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę
 • pkt b, c, d poświadczone stosownymi dokumentami – orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z 2018r. poz. 511 z późn. zm.) – należy złożyć oryginał dokumentu, notarialny odpis lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez kandydata,
e)  samotne wychowywanie dziecka przez kandydata: 
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem – należy złożyć oryginał dokumentu, notarialny odpis lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez kandydata, dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018r. poz. 998 z późn. zm.). – należy złożyć oryginał dokumentu, notarialny odpis lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez kandydata,

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego i jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami na określonym kierunku kształcenia odbywa się etap II postępowania rekrutacyjnego, w którym brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Ogłoszenie wyników:  Lista kandydatów przyjętych na określony kierunek kształcenia  zostanie umieszczona w siedzibie szkoły.  Informacja o wolnych miejscach również zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

W sekretariacie szkoły należy złożyć:

 • Dokumenty kandydata (prosimy o dwustronne drukowanie kwestionariusza)
 • Wniosek o przyjęcie do szkoly policealnej(przy ubieganiu sie o przyjęcie do szkoły policealnej)
 • Wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy(przy ubieganiu sie o przyjęcie na KKZ)
 • Oświadczenie o wielodzietności kandydata
 • Oświadczenie o samotnym wych. dziecka przez kandydata
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub inne (KKZ)  (oryginał lub odpis)
 • Zdjęcia - 2 szt.  (wym. 37 x 52 mm.)
 • Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia  w określonym zawodzie. Sekretariat szkoły wystawia skierowanie do lekarza medycyny pracy w celu uzyskania zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, w którym będzie podjęta nauka. Bezpłatne badania do szkoły policealnej będzie można wykonać w placówkach wskazanych przez szkołę - placówki medycyny pracy 2022 r.

Zaświadczenie lekarskie należy dostarczyć do szkoły najpóźniej do ostatniego dnia składania dokumentów.

 • Dokumenty poświadczające spełnienie dodatkowych kryteriów (jeżeli występują) np. wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność dziecka kandydata, niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

Uwaga! Dokumenty należy składać w ofertówce wpinanej do segregatora

Podstawa prawna:
Warunki przyjmowania kandydatów do klasy pierwszej określa:
 • art. 136, 149, 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 996 ze zm).
 
Atuty szkoły: 
 •  Nauka obejmuje: szkolenie teoretyczne, szkolenie praktyczne
 • Zawieramy umowy o kształcenie praktyczne
 • Bardzo dobra lokalizacja - centrum miasta
 • Wykwalifikowani specjaliści, nauczyciele egzaminatorzy , przyjazna kadra pedagogiczna, nowoczesne wyposażenie pracowni
 • Ośrodek egzaminacyjny
 • Język niemiecki  zawodowy
 • Udział w Projektach
 • W krótkim czasie zdobędziesz zawód
 • Niepowtarzalna atmosfera
 • Szkoła bezpłatna