Nauka jest bezpłatna
Planowany nabór - Rekrutacja na I semestr Roku Szkolnego 2018/2019
Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół w Jaworze określa Regulamin Rekrutacji do Zespołu Szkół w Jaworze 
zadania rekrutacyjne do klas pierwszych na następujące kierunki: 
 
        Szkoła Policealna Służb Społecznych i Medycznych d la Dorosłych w Zespole Szkół w Jaworze
 
Typ szkoły
Forma kształcenia
Zawód
Liczba oddziałów Okres nauki w latach

Liczba uczniów/

słuchaczy

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szkoła Policealna Służb Społecznych     i Medycznych dla Dorosłych
stacjonarna
Technik masażysta
1
2
25
Terapeuta zajęciowy
1
25
Opiekunka dziecięca
1
25
Zaoczna
Opiekun w domu pomocy społecznej
1
25
Technik usług kosmetycznych
1
25
Opiekun medyczny
1
 
1
25
Florysta
1
25
Opiekunka dziecięca
1
2
25
Kwalifikacyjny kurs zawodowy
Opiekun medyczny
(kwalifikacja Z.4)
1
 
20
Florysta
(kwalifikacja R.26)
1
 
20
Technik usług kosmetycznych
(kwalifikacja A.61)
1
 
20
Technik usług kosmetycznych
(kwalifikacja A.62)
1
 
20
Koszykarz-plecionkarz
(kwalifikacja A.17)
1
 
20
Technik architektury krajobrazu
(kwalifikacja R.21)
1
 
20
Krawiec
(kwalifikacja A.71)
1
 
20
RAZEM
15
 
340 Uczniów/słuchaczy
 
Postępowanie rekrutacyjne – dwa razy w roku (czerwiec -sierpień, grudzień- styczeń).
Ogłoszenie wyników: Lista kandydatów przyjętych na określony kierunek kształcenia zostanie umieszczona w siedzibie szkoły w dniu  21 sierpnia 2018 r. ok. godz. 10:00. 
Informacja o wolnych miejscach również zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej:http://zespolszkoljawor.pl/
Szkoła prowadzona jest przez Samorząd Wojewodztwa Dolnośląskiego, jest  bezpłatną szkołą dla młodzieży i dorosłych.  

Etap I postępowania rekrutacyjnego

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole na określonym kierunku kształcenia na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:
a)  wielodzietność rodziny kandydata – potwierdzona złożeniem oświadczenia kandydata,
b)  niepełnosprawność kandydata
c) niepełnosprawność dziecka kandydata
d)  niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę
 • pkt b, c, d poświadczone stosownymi dokumentami – orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z 2018r. poz. 511 z późn. zm.) – należy złożyć oryginał dokumentu, notarialny odpis lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez kandydata,
e)  samotne wychowywanie dziecka przez kandydata: 
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem – należy złożyć oryginał dokumentu, notarialny odpis lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez kandydata, dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018r. poz. 998 z późn. zm.). – należy złożyć oryginał dokumentu, notarialny odpis lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez kandydata,

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego i jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami na określonym kierunku kształcenia odbywa się etap II postępowania rekrutacyjnego, w którym brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Ogłoszenie wyników:  Lista kandydatów przyjętych na określony kierunek kształcenia  zostanie umieszczona w siedzibie szkoły.  Informacja o wolnych miejscach również zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

W sekretariacie szkoły należy złożyć:

 • Dokumenty kandydata (prosimy o dwustronne drukowanie kwestionariusza)
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub inne (KKZ)  (oryginał lub odpis)
 • Zdjęcia - 2 szt.  (wym. 37 x 52 mm.)
 • Klauzula informacyjna dla kandydata na słuchacza/dla słuchacza.
 • Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia  w określonym zawodzie. Sekretariat szkoły wystawia skierowanie do lekarza medycyny pracy w celu uzyskania zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, w którym będzie podjęta nauka. Bezpłatne badania będzie można wykonać w placówkach wskazanych przez szkołę - placówki medycyny pracy 2018
 • Dokumenty poświadczające spełnienie dodatkowych kryteriów (jeżeli występują) np. wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność dziecka kandydata, niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

Uwaga! Dokumenty należy składać w ofertówce wpinanej do segregatora

Zarządzenie Nr 2/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo Oświatowe, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
 
 
Podstawa prawna:
Warunki przyjmowania kandydatów do klasy pierwszej Zespołu Szkół w Jaworze określa: art. 20g, 20s, 20t, 20zb, 20zc, 20zd ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
 
Atuty szkoły: 
 •  Nauka obejmuje: szkolenie teoretyczne, szkolenie praktyczne
 • Zawieramy umowy o kształcenie praktyczne
 • Bardzo dobra lokalizacja - centrum miasta
 • 20% zniżki na noclegi w schronisku młodzieżowym
 • Wykwalifikowani specjaliści, nauczyciele egzaminatorzy , przyjazna kadra pedagogiczna, nowoczesne wyposażenie pracowni
 • Ośrodek egzaminacyjny
 • Język niemiecki i angielski zawodowy
 • Udział w Projekcie Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II
 • W krótkim czasie zdobędziesz zawód
 • Niepowtarzalna atmosfera
 • Szkoła bezpłatna